Gorsafoedd Trên

Pwllheli

Tref arfordirol fach ar Ben Llŷn, Pwllheli – sy’n golygu ‘pwll dŵr hallt’ – yw pen taith Rheilffyrdd Arfordir y Cambrian.

Pwllheli yw’r lleoliad delfrydol i archwilio cornel dde-orllewinol Cymru, gyda thraethau Baner Las, siopau a bwtigau, yn ogystal â thafarndai traddodiadol, caffis a bwytai.

Abererch

Pentref bach filltir i’r dwyrain o Bwllheli, mae Abererch yn hen blwyf sifil a leolir ar Ben Llŷn. Heddiw, mae Abererch yn bentref Cymraeg ei iaith gydag eglwys restredig gradd I, Sant Cawrdaf, yng nghanol y pentref.

Ar ddiwrnod clir, mae traeth Abererch yn cynnig golygfeydd anhygoel o Gastell Harlech yr holl ffordd i lawr i Dywyn.

Penychain

Mae gorsaf Penychain wedi’i lleoli ger Chwilog yng Ngwynedd, ac arferai wasanaethu Gwersyll Gwyliau Butlins gerllaw tan ddiwedd y 90au.  Heddiw, dyma’r orsaf ddelfrydol i’r rhai sydd am ymweld â Pharc Gwyliau Hafan y Môr Haven ar hen safle Butlins.

Criccieth

Dim ond 5 milltir i’r gorllewin o Borthmadog a 9 milltir i’r dwyrain o Bwllheli, mae Criccieth yn gartref i adfeilion canoloesol Castell Criccieth a gafodd ei adeiladu gan Llewelyn Fawr yn y 13eg ganrif.

Mae’r golygfeydd godidog o’r wlad o amgylch, ystafelloedd te Cymreig traddodiadol, bwytai bistro a therasau Fictoraidd i gyd yn ychwanegu at gymeriad y cyrchfan glan môr hyfryd hwn.

Porthmadog

Tref harbwr ar Foryd y Glaslyn, mae gan Borthmadog hanes morwrol cryf y gall ymwelwyr ei archwilio yn Amgueddfa’r Môr.

Yn hen borthladd llongau ar gyfer y fasnach llechi rhyngwladol, erbyn hyn mae Porthmadog yn lle perffaith i gerddwyr a beicwyr a hoffai grwydro Llwybr Arfordir Cymru a’r ardaloedd gerllaw.

Ar gyfer Portmeirion

Pentref Eidalaidd hudolus ar arfordir Gogledd Cymru, mae Portmeirion yn gantref i bensaernïaeth eiconig a ddaeth yn fyw trwy law Clough Williams-Ellis yn y 1900au.

Dewch i fwynhau teithiau tywys di-dâl a gweld y siopau ffasiynol, bwytai arobryn, gerddi egsotig a thraethau tywodlyd yn y pentref cyfareddol hwn.

Penrhyndeudraeth

Wedi’i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae gan Benrhyndeudraeth ddau draeth prydferth bob ochr i’r penrhyn, sy’n ei gwneud hi’n lle perffaith i’r rhai sydd am fwynhau bod yn yr awyr agored.

Llandecwyn

Pentrefan gwledig ger Penrhyndeudraeth, mae Llandecwyn yn gyrchfan perffaith i’r rhai sy’n chwilio am ddihangfa heddychlon.  Mae eglwys hynod ar ochr y bryn yn edrych dros foryd hardd afon Dwyryd, ac i lawr y bryn ceir Llyn Tecwyn Isaf a Llyn Tecwyn Uchaf.

Credyd llun: Croeso Cymru

Talsarnau

Bedair milltir i’r de-ddwyrain o Bortmeirion mae Talsarnau, pentref a chymuned fach yn ardal Ardudwy Gwynedd.

Mae’r tafarn a bwyty Ship Aground wedi’i leoli yng nghanol Talsarnau ac yn cynnig prydau bwyd cartref a golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri.

Tygwyn

Llai na phedair milltir o Harlech, mae Tygwyn yn gyrchfan gwledig delfrydol i gerddwyr sydd am ddarganfod y cefn gwlad sydd gan Barc Cenedlaethol Eryri i’w gynnig.

Mae’r orsaf reilffordd yn cynnig gwasanaethau i deithwyr i Borthmadog, Pwllheli, y Bermo a thu hwnt.

Harlech

Mae Harlech yn gyrchfan glan môr ar Fae Tremadog yng nghanol Gwynedd. Mae Castell Harlech yn edrych dros y dref hanesyddol hon o’i safle mawreddog ar graig uwchben y dref.

Gall y rhai sy’n hoffi’r traeth fwynhau’r twyni tywod hyfryd sy’n britho’r arfordir, a gall teuluoedd fwynhau nofio a dringo creigiau yng Nghanolfan Hamdden Harlech.

Llandanwg

Mae pentref Llandanwg wedi’i leoli rhwng Llanbedr a Harlech a dechreuodd fel casgliad bach o ffermydd.

Gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd eang dros Fae Tremadog tra byddant yn pysgota neu’n syrffio. Mae llety pum seren ar gael hefyd ym Mharc Gwyliau Llandanwg, yn ogystal â chartrefi gwyliau lleol amrywiol eraill.

Pensarn

Pentref bach yn ardal Ardudwy Gwynedd, mae Pensarn yn gantref i’r Ganolfan Fynydda Gristnogol a leolir yn hen adeiladau Glanfa Pensarn, ac mae’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored.

Mae’r orsaf reilffordd yn darparu cludiant rheilffordd i’r prif drefi gan gynnwys Machynlleth ac Amwythig.

Llanbedr

Tyfodd Llanbedr o gwmpas y diwydiant llechwedd yn wreiddiol, a gall ymwelwyr ddal i fwynhau archaeoleg hanesyddol yr ardal gan gynnwys meini hir Neolithig a chylchoedd cytiau Oes Efydd.

Ar ôl gweld beth sydd gan Lanbedr i’w gynnig, gall ymwelwyr ymlacio mewn dewis o ddau dafarn: Gwesty Tŷ Mawr a The Victoria Inn.

Dyffryn Ardudwy

Wedi’i leoli rhwng Harlech a’r Bermo, mae Dyffryn Ardudwy wedi’i ffurfio o sawl pentref bach gan gynnwys Coed Ystumgwern a Llanenddwyn.

Mae gan y darn hir o draeth yn Nyffryn Ardudwy dwyni tywod tonnog yn gefn iddo, gan ei wneud yn lleoliad gwych i ymwelwyr.  Mae hefyd yn gantref i’r West Midland District Camping Centre, sy’n cynnig llety a chyfleusterau ar gyfer gwyliau grŵp a phenwythnosau o weithgareddau.

Credyd llun: Cyfeirlyfr Cymru.

Tal-y-bont

Mae pentref gwledig Tal-y-bont ychydig i’r gogledd o’r Bermo, gyda sawl safle carafannau i dwristiaid a chysylltiadau da â thref y Bermo.

Pan fyddwch chi yno, beth am gael pryd bwyd yn Ysgethin Inn — a arferai fod yn bandy gydag olwyn Pelton sy’n dal i’w weld yno hyd heddiw.

Llanaber

Wedi’i lleoli rhwng Tal-y-bont a’r Bermo ar hyd yr arfordir, mae Llanaber yn bentref llinellol yng ngogledd-orllewin Cymru.  Un o brif atyniadau’r pentref yw ei draeth gwastad prydferth lle y gall ymwelwyr fwynhau merlota, beicio, a nifer o weithgareddau hamdden eraill.

Mae promenâd yn rhedeg wrth ochr y traeth sy’n estyn yr holl ffordd i’r Bermo – gan ei wneud yn lle delfrydol i gerddwyr a beicwyr.

Y Bermo

Ym moryd Afon Mawddach a Bae Ceredigion yng ngorllewin Eryri, mae harbwr braf y Bermo wedi’i ffinio gan y foryd sy’n ei wneud yn lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau glan môr neu wyliau byr o weithgareddau awyr agored.

Gyda milltiroedd o draethau tywodlyd, arcedau difyrion, a chysylltiadau treftadaeth gwych â Harri Tudur, y Titanic a sefydlu’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae digon i’w weld ac i’w wneud. Mae’r Bermo yn darparu ar gyfer y rhai sy’n chwilio am antur, y rhai sy’n mwynhau tirwedd odidog a llawer mwy.

Morfa Mawddach

Gorsaf reilffordd fach ar ben deheuol pont y Bermo, arferai fod y drydedd orsaf fwyaf yng Nghymru.

O fewn cyrraedd hawdd ar droed o’r orsaf fe ddewch i’r bont enwog, Pont y Bermo a llwybr Mawddach. Gall ymwelwyr hefyd weld rhai o’r olion milwrol o’r 20fed ganrif yn yr ardal, gan gynnwys cofeb ar ben y bryn ac amddiffynfeydd traeth.

Y Friog

Wedi’i lleoli ym Mae y Bermo, mae traethau euraidd y Friog a’r golygfeydd o’r mynyddoedd yn rhai na ellir mo’i cholli.

Mae’r traeth yn estyn y rhan fwyaf o’r ffordd ar draws ceg moryd Afon Mawddach, ac mae iddo hanes sy’n gysylltiedig â’r Ail Ryfel Byd; roedd ei ‘Ddannedd Draig’ yn drapiau i atal yr elyn rhag glanio yno.

Gall ymwelwyr fynd am dro ar hyd Rheilffordd Ager y Friog, rheilffordd fach sy’n rhedeg o bentref y Friog i geg moryd Afon Mawddach.

Llwyngwril

Pentref deniadol yn llawn hanes, mae Llwyngwril yn frith o fythynnod cerrig, golygfeydd ysblennydd o’r môr a dewis gwych o lety.
Os ydych yn chwilio am benwythnos heddychlon ar lan y môr neu wyliau byr llawn antur, mae Llwyngwril yn lle gwych i ddechrau!

Tonfanau

Pentref arfordirol yng Ngwynedd, roedd Tonfanau yn gartref i ganolfan y fyddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd lle y cafodd tua 600 o ddynion eu hyfforddi mewn magnelaeth gwrthawyrennol.

Mae gan yr orsaf gysylltiadau agos â Birmingham (New Street), Amwythig, Llandudno ac Aberystwyth.

Tywyn

Tref glan môr ar arfordir Bae Ceredigion yn ne Gwynedd, mae Tywyn yng nghalon Cymru – lle mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr.

Gyda dewis mawr o atyniadau i’w mwynhau, mae’r darn hir o arfordir tywodlyd yn enwog am y machlud godidog y gellir ei weld o’r promenâd uwchben y traeth.

Mae gorsaf Tywyn hefyd yng nghanol llu o weithgareddau megis Rheilffordd Tal-y-llyn — y rheilffordd hynaf a gadwyd yn y byd, sy’n cael ei adnabod fel ‘Y Rheilffordd gyda Chalon Aur’.

Aberdyfi

Mae Aberdyfi yn bentref glan môr bach tawel, yn swatio ar ochr ogleddol moryd Afon Dyfi. Gyda harbwr deniadol llety sy’n berffaith ar gyfer archwilio ochr orllewinol Cymru, mae’n lle gwych i ymwelwyr sy’n chwilio am antur – gyda hwylio, hwylfyrddio a physgota i enwi rhai gweithgareddau yn unig.

Lle da i ddechrau yw CMC Adventure, canolfan addysg awyr agored sy’n cael ei rhedeg gan Gristnogion ar y foryd lanw, sy’n croesawu grwpiau, ysgolion ac unigolion gyda llu o weithgareddau.

Mae llawer o atyniadau o fewn cyrraedd hawdd i’r pentref hefyd – gan gynnwys golygfeydd anhygoel o’r mynyddoedd megis copaon Cadair Idris.

Penhelig

Mae’r orsaf reilffordd yn gwasanaethu cyrion dwyreiniol tref glan môr Aberdyfi yng Ngwynedd. Mae mewn lleoliad anarferol ar drac sengl rhwng dau dwnnel.

Y Borth

Pentref glan môr 7 milltir yn unig o Aberystwyth, mae’r Borth yn gyrchfan gwyliau adnabyddus gyda sawl safle carafannau a gwersylla gerllaw.

Un o nodweddion enwocaf y Borth yw’r hen goedwig danfor sydd ond i’w gweld pan fydd y llanw’n isel – lle mae bonion coed derw, pinwydden a mwy yn dod i’r wyneb trwy’r tywod.

Mae hefyd yn werth ymweld ag Amgueddfa Gorsaf y Borth, canolfan gymunedol a threftadaeth, sy’n llawn hanesion oes aur y rheilffyrdd a gwyliau hapus ger y lli.

Aberystwyth

Tref farchnad hynafol a phrif gyrchfan gwyliau ar arfordir gorllewinol Cymru, mae Aberystwyth yn dref prifysgol ac yn gyrchfan i dwristiaid, a chaiff ei hadnabod yn answyddogol fel prif ddinas Canolbarth Cymru.

Mae’r dref wedi’i lleoli rhwng tri bryn, dau draeth a sawl nodwedd hanesyddol, gan gynnwys adfeilion castell ac adeiladau Fictoraidd ar lan y môr. Mae’r promenâd eang yn lle perffaith i ymlacio, mwynhau’r golygfeydd a blasu’r bwyd lleol.

Mae’r dref hefyd yn gartref i Reilffordd Cwm Rheidol, trên ager sy’n eich tywys ar hyd Cwm Rheidol lle y gwelwch rhai o olygfeydd gorau Cymru.

Cyffordd Dyfi

Gorsaf reilffordd sy’n rhannu’r llinell i Aberystwyth a lein Arfordir y Cambrian i Bwllheli. Mwy o wybodaeth a chyfleusterau yma.

Machynlleth

Ym mhen uchaf prydferthwch moryd Afon Dyfi yng Nghanolbarth Cymru, ac yn enwog fel y ‘dref gyda’r cloc’, mae Machynlleth yn gymysgedd o weithgareddau gan gynnwys celf a chrefft, llwybrau beicio mynydd, golygfeydd gwych a mwy.

Mae hefyd yn gyrchfan gwych ar gyfer archwilio’r cefn gwlad gerllaw – gan gynnwys Parc Cenedlaethol Eryri a Dyffryn Dyfi.

Os ydych yn ymweld â’r dref ym mis Medi, cofiwch am Ŵyl Glyndŵr sy’n dathlu un o feibion enwocaf Cymru, Owain Glyndŵr.

Caersws

Mae Caersws ar Afon Hafren ym Mhowys, ac yn hanner ffordd rhwng Aberystwyth a cheir dau gaer Rhufeinig yma o oes Rhufeiniaid Cymru.

Mae Eglwys Llanwnnog, adeiledd un siambr, yng nghanol y gymuned ac mae beicio mynydd lawr llethr wedi ffynnu yn y goedwig yng ngogledd y pentref.

Y Drenewydd

Tref farchnad bert gyda threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog, mae’r Drenewydd wedi’i lleoli yng nghanol Canolbarth Cymru ar lannau afon Hafren.

Mae’r Drenewydd yn fwyaf enwog fel lleoliad y siop archeb bost gyntaf yn y byd, adeilad Pryce Jones. Mae’r adeilad eiconig i’w weld wrth ymyl gorsaf reilffordd y Drenewydd.

Mae’r dref hefyd yn gartref i Amgueddfa Tecstilau y 1830au, Oriel Davies Gallery, cyfleusterau chwaraeon lleol a chanol tref deniadol – i gyd wedi’i hamgylchynu gan warchodfeydd natur, llwybrau camlesi a llawer mwy.

Os ydych yn chwilio am antur neu benwythnos tawel, mae’r cyfan yma yn y Drenewydd.

Y Trallwng

Dim ond tair milltir o’r ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae’r dref farchnad hon yn adnabyddus am ei chastell a’i gerddi ysblennydd.

Gydag adeilad cymedrol wrth ochr y gamlas o’r enw Powysland a thaith 16 milltir ar drên ager trwy Ganolbarth Cymru i’w mwynhau ar Reilffordd Ysgafn y Trallwng a Llanfair, mae rhywbeth yma i bawb.

Shrewsbury

A quirky town nestled in a loop of the River Severn, Shrewsbury is full of higgledy-piddledy streets with a mix of old and new architecture.

Visit the Old Market Hall in the town square well known for its Farmers Markets and festivals, and standing on a hill just above the town is Shrewsbury Castle — home to a spectacular collection of memorabilia from the 18th century to the present day.